image

แนวทางการเรียนรู้ของเรา

1. สร้างทักษะพื้นฐานทางวิชาการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยอาศัยการเรียน และทบทวนผ่านการทำการบ้านทุกวัน จะช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีของการเรียนรู้
2. ไม่อ้างอิงกับระดับชั้นเรียน
เราจะพิจารณาตามความสามารถและลักษณะนิสัยเป็นรายบุคคล พร้อมจัดการสอนให้สอดคล้อง เด็กๆจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและลงมือทำเองหลังจากเข้าใจแล้ว
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนด้วยวิธีของ Gakken Classroom จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนและส่งเสริมทักษะการคิดด้วยตนเองให้กับเด็กๆผ่านแบบฝึกหัด รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่เด็กๆแต่ละคน
4. สร้างทักษะพื้นฐานทางมารยาท
เราไม่เพียงให้ความสนใจแต่ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ แต่เรายังส่งเสริมให้เด็กๆมีมารยาททางสังคม เช่น การทักทาย การจัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัว เป็นต้น

วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ของเรา

1. เรียนที่ Gakken Classroom 2 ครั้ง/สัปดาห์ และทำการบ้านทุกวัน
เด็กๆจะได้ฝึกนิสัยใฝ่เรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางวิชาการทุกวันผ่านการทำแบบฝึกหัดและการบ้านของเรา
2. ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
เราออกแบบแผนการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคน โดยพิจารณาจากลักษณะนิสัย และระดับความสามารถในปัจจุบัน
3. เรียนอย่างเข้มข้มและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเราเรียนอย่างเข้มข้นและเสร็จในระยะเวลาสั้น เนื่องจากระยะเวลาความสนใจของเด็กๆแต่ละระดับชั้นนั้นแตกต่างกัน (อาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาความสนใจของเด็กๆประมาณ “ระดับชั้นเรียน×10 นาที ±10 นาที)
4. การฝึกฝนทำแบบฝึกหัดซ้ำ
การทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดจะช่วยทำให้ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการของเด็กๆแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

image
image

ตัวอย่างเเบบฝึกหัด

image

แบบฝึกหัดของเรา
ด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงคิดวิเคราะห์จากการแก้โจทย์ปัญหา เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ควบคู่กับการนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตจริงกล่องความรู้

image
โจทย์ปัญหา
ในส่วนของโจทย์ปัญหา เรามักจะมีคำอธิบายและคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเพื่อให้เด็กๆสามารถจินตนาการถึงสถานการณ์นั้นๆได้
image

ตัวอย่างรูปเเบบของเเบบฝึกหัด

โจทย์ปัญหาของเราจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งจากแบบฝึกหัดนี้เป็นตัวอย่างของคำถามที่ไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากการคิดโดยการที่เป็นผู้กำหนดโจทย์ขึ้นมาเองจากภาพที่ให้มา

Powered by MakeWebEasy.com