Privacy Policy of Gakken Classroom

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Gakken Classroom

Privacy Policy of Gakken Classroom

จัดทำเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

                 Gakken Classroom ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็ปไซต์ของGakken Classroom ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                  1. เพื่อสะดวกในการให้บริการเเก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เเวะมายังเว็ปไซต์ของGakken Classroom ทางเว็ปไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์เเอดเดรส (Email address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ (Home address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

                  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันนะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ Gallen Classroom จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                   1. Gakken Classroom จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพืยงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เเละเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ Gakken Classroom เท่านั้น

                   2. Gakken Classroom ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่Gakken Classroom ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยเเพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นเเต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

                   3. ในกรณีที่ Gakken Classroom ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Gakken Classroom เป้นต้น Gakken Classroom จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับเเละความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เเละกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Gakken Classroom

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                    เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับเเละความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Gakken Classroom จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เเละเพื่่อรักษาความลับเเละความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเเบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

                     Gakken Classroom อาจทำการปรับปรุงหรือเเก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้เเจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมเเละมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น Gakken Classroom จึงขอเเนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เเวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็ปไซต์ของ Gakken Classroom

Powered by MakeWebEasy.com