image

     เป้าหมายของวิชาวิทยาศาสตร์ของเรา จะเน้นให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กๆ มักจะถามว่า "ทำไม” และ “อย่างไร” อยู่เสมอ นั่นคือธรรมชาติความอยากเรียนรู้ของเด็ก การเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นการกระตุ้นสติปัญญา จึงจำเป็นต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ในรูปแบบของ Gakken Classroom

  • พัฒนาทักษะการหาคำตอบด้วยการตั้งคำถาม
  • เรียนรู้ด้วยการทดลอง(Hands-on) ที่สนุกสุดยอด
  • ตั้งสมมติฐาน ทดลองทำดู และสรุปความคิด
  • เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
  • ได้รับชุดสื่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

3 กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ Gakken Claassroom

1. เด็กๆทำการทดลองพร้อมกับครู และเพื่อนๆ โดยใช้สื่อครู ฝึกทักษะการสังเกต ทักษะการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนุกกับการทดลองพร้อมกันทั้งห้องเรียน

2. เด็กๆทำการทดลอง ต้นหาคำตอบด้วยตนเองจากสื่อวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการสืบเสาะหาความรู้อย่างมีความหมาย

3. เด็กๆฝึกทักษะกระบวนการคิด การอ่าน และการเขียน พร้อมวาดรูปประกอบเชื่อมโยงการทดลองสู่กระบวนการเรียนรู้ และสะท้อนความคิดเห็น

image

สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

1. ชุดสื่อการทดลองสำหรับเด็กๆ

เด็กๆจะได้ใช้สื่อการทดลองนี้ในชั้นเรียน และยังเด็กๆจะได้รับกลับบ้านด้วย เพื่อนำไปทดลองต่อที่บ้าน สามารถนำไปทดลองร่วมกับผู้ปกครองหรือเพื่อนคนอื่น ๆ

 2. สมุดบันทึกผลการทดลอง

สมุดบันทึกผลการทดลองนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิด สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ของเด็กๆ

 

image
Powered by MakeWebEasy.com